Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: “Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronie internetowej serwisu www.ogbpro.pl (dalej: “Serwis”).

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.ogbpro.pl oraz profile społecznościowe Serwisu w portalach Facebook i Twitter (dalej: “Użytkownik”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR SERWISU

Administratorem Serwisu jest Ogólnopolska Grupa Badawcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: “Administrator”), ul. Smoleńska 83/80, 03-528 Warszawa, NIP: 5242882294, REGON: 382733896, KRS: 0000774372, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

W razie wystąpienia wątpliwości, związanych z polityką prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ogólnopolska Grupa Badawcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Smoleńska 83/80, 03-528 Warszawa, NIP: 5242882294, REGON: 382733896, KRS: 0000774372, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Użytkownikom następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził Użytkownik.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikom w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dla wygody Użytkowników Administrator dołożył starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Użytkownikom w ramach tych operacji uprawnienia.

Administrator podkreśla, iż jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Użytkownikowi zawsze – jeżeli uzna, iż przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na temat Użytkownika posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy przesłać wiadomość na adres: [email protected].

BEZPIECZEŃSTWO 

Administrator gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

ODBIORCY DANYCH (KATEGORIE ODBIORCÓW)

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz, wysyłając e-mail na adres: [email protected].

Dane osobowe gromadzone są w ramach systemu mailingowego FreshMail należącego do spółki FreshMail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393, REGON: 123040091, KRS: 0000497051, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

DOSTĘP PRÓBNY 

Rejestrując się na dostęp próbny, Użytkownik przekazuje Administratorowi następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • instytucja, z którą jest związany,
 • branża, w której działa,
 • numer telefonu.

Rejestracja na dostęp próbny oznacza założenie konta Użytkownika w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane przypisywane są do tego konta i przechowywane w bazie Serwisu.

Podstawą prawną oraz celem przetwarzania danych osobowych zawartych w koncie Użytkownika jest realizacja umowy, tj. świadczenie na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania Użytkownikowi dostępu do zawartości Serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Szczegóły związane z realizacją usługi znajdują się w regulaminie, który Użytkownik akceptuje przy pierwszym logowaniu się do Serwisu.

Dane Użytkownika zawarte w koncie Użytkownika, są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych z bazy. Usunięcie konta, nie skutkuje usunięciem danych dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności w związku z korzystaniem z Serwisu. Te dane mogą być przez Administratora przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Użytkownikiem umów. W każdej chwili Użytkownik ma możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

UMOWA ODPŁATNA 

Zawierając umowę o płatny dostęp do Serwisu, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Dane przekazane Administratorowi w związku z zawarciem umowy, przetwarzane są w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Użytkownika przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Użytkownik nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, Użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych Użytkownika w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy Administratora.

W stosunku do danych o zamówieniach Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

KORZYSTANIE Z SERWISU 

Jeżeli Użytkownik korzysta z zasobów Serwisu nie w ramach umowy indywidualnie zawartej z Administratorem, ale w wyniku utworzenia dla Użytkownika dostępu na podstawie umowy np. z pracodawcą Użytkownika, to wówczas, założone zostało dla Użytkownika konto użytkownika w Serwisie, a dane przypisane do tego konta przechowywane są w bazie Administratora.

Podstawą prawną oraz celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w koncie użytkownika jest świadczenie na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania dostępu do zawartości Serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie Użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy Administratora. W każdej chwili Użytkownik ma możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. Przysługuje Użytkownikowi również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

REKLAMACJE

Jeżeli Użytkownik składa reklamację, to przekazuje Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji, która obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych Użytkownika z bazy Administratora. 

KONTAKT

Wypełniając formularz z prośbą o kontakt, Użytkownik przekazuje Administratorowi następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu.

Przesłany formularz zapisywany jest w ramach korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu jest zgoda domniemana z faktu wysłania prośby o kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Dane będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a po tym czasie zostaną usunięte z bazy Administratora, chyba że w tym czasie Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych również w celach marketingowych, co spowoduje, że dane trafią do bazy marketingowej Administratora i będą w niej przetwarzane, dopóki Administrator zadecyduje o usunięciu tej bazy albo Użytkownik nie zrezygnuje z komunikacji marketingowej, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

NEWSLETTER 

Jeżeli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Newsletter działa na podstawie platformy mailingowej FreshMail. Newsletter występuje w formie powiadomienia mailem na skrzynkę adresu e-mail Użytkownika i/lub powiadomienia SMS wysyłanego na numer telefonu Użytkownika. W obu przypadkach należy wyrazić zgodę na przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przesyłanie informacji drogą elektroniczną i/lub telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy Administratora.

W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Użytkownikowi również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Użytkownik samodzielnie wybiera interesujące go alerty. Są to m.in. newsletter w wersji polskiej, newsletter w wersji angielskiej, alert o nowych treściach na Portalach czy alert o nowych podcastach.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
  • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu,
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
  • optymalizacji Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, która jest dzięki nim dostosowana do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • Z uwagi na to, że na Serwisie znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook i Twitter niekiedy pliki cookies mogą także służyć do tego, aby portale społecznościowe odnotowały obecność Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, a także, aby dopasowywały wyświetlane reklamy do aktywności Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są sesyjne pliki cookies (session cookies), które są plikami tymczasowymi. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce internetowej) do czasu wylogowania się Użytkownika z portalu, lub wyłączenia oprogramowania służącego do przeglądania stron www. Stałe pliki cookies (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne – są to pliki, które umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu,
  • wydajnościowe – są to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • funkcjonalne – są to pliki, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i np. personalizację interfejsu w panelu Użytkownika,
  • statystyczne – umożliwiające dokonywanie pomiarów analitycznych dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie; w tym celu Administrator stosuje narzędzie Google Analytics firmy Google.
 1. Oprogramowanie (przeglądarka internetowa) służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Jako Użytkownik Serwisu można dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w dowolnie wybranym przez Użytkownika czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trzeba jednak zaznaczyć, iż wprowadzone przez Użytkownika ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 1. W jaki sposób Użytkownik może zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

Mozilla Firefox – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Preferencje > Prywatność

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac