Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW OGB PRO (dalej REGULAMIN)

DEFINICJE

 • Dostęp próbny – testowy, bezpłatny dostęp do produktów OGB Pro na cele zawodowe, na okres trzech tygodni. Dostęp do Serwisów OGB Pro w ramach Dostępu próbnego odbywa się w warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i następuje na podstawie wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępu oraz akceptacji złożonego zamówienia i określonych warunków przez Producenta. Możliwe jest tylko jednokrotne wykorzystanie Dostępu próbnego przez tę samą osobę.
 • Dostęp zbiorowy – nieimienny (nieindywidualny) dostęp do serwisów OGB Pro, który aktywny jest tylko z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na służbowych komputerach w siedzibie Klienta. Logowanie do serwisów OGB Pro następuje przy pomocy jednego z adresów IP wskazanych przez Klienta w Umowie. Dostęp zbiorowy umożliwia korzystanie z Serwisów OGB Pro w zakresie analiz oraz bazy wiedzy (dostęp do bazy analiz i raportów). Usługa dostępu zbiorowego jest skierowana do Klientów posiadających określoną przez Producenta ilość dostępów indywidualnych.
 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Klient instytucjonalny – Klient udostępniający na cele zawodowe na podstawie Umowy pracownikom lub współpracownikom dostęp do danego produktu bądź produktów OGB Pro. Za każdym razem kiedy w Regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć również Klienta instytucjonalnego, chyba że z treści Regulaminu wynika coś innego.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu przepisu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 • OGB Pro – usługa elektroniczna, baza danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych spełniających cechy utworu, udostępniana Użytkownikom po prawidłowym zalogowaniu do Serwisów oraz wyłącznie po zawarciu Umowy, lub w ramach Dostępu próbnego. Dostęp do świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Umowie i w niniejszym Regulaminie.
 • Producent – Ogólnopolska Grupa Badawcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Smoleńska 83/80, 03-528 Warszawa, NIP: 5242882294, REGON: 382733896, KRS: 0000774372, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł. Producent jest producentem produktów usługi OGB Pro w ramach Serwisów w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Producent jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Umowa –  umowa zawarta pomiędzy Klientem i Producentem regulująca zasady korzystania z produktów OGB Pro oraz licencji. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Za każdym razem kiedy jest mowa o Umowie, należy przez to rozumieć również zamówienie złożone przez Klienta.
 • Utwory – ogółem wszelkie dane tekstowe, graficzne, liczbowe, numeryczne, fotograficzne, audialne lub audiowizualne, wykresowe, w tym dokumenty, komunikaty, grafiki, filmy, zdjęcia, logotypy, plansze, tła, wzory, znaki, interfejsy, dźwięki, muzyka oraz wszelkie inne treści wraz z nośnikami, na których zostały utrwalone, niezależnie od ich postaci i formy udostępnione w ramach produktów OGB Pro, dostępne po prawidłowym zalogowaniu do Serwisów.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca na potrzeby zawodowe z produktów OGB Pro na podstawie zawartej Umowy, upoważnienia udzielonego mu przez Klienta instytucjonalnego lub w ramach Dostępu próbnego.
 • Serwisy – strony internetowe należące do Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, udostępniane Klientowi w ramach usługi OGB Pro na podstawie zawartej Umowy. Serwisy te to – StanPolityki.pl, LokalnaPolityka.pl oraz ZmianySpoleczne.pl
 • OGB Pro – usługa elektroniczna świadczona przez Ogólnopolską Grupę Badawczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Klienta, na podstawie Umowy, obejmująca w sobie Serwisy, bazę danych oraz Narzędzia analityczne.
 • Narzędzia analityczne – produkty należące do Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, udostępniane Klientowi w ramach usługi OGB Pro na podstawie zawartej Umowy. Są to: Check The Maps oraz OpinionTool.
 • Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od Producenta, Klienta lub użytkownika, na które podmioty te nie mają wpływu i których wystąpienia i skutków nie mogły one przewidzieć. Do zdarzeń takich należą w szczególności: katastrofy, klęski żywiołowe, epidemie, działania wojenne, powszechne strajki, embarga, zamieszki, sabotaż, działania organów władzy państwowej, ataki hakerskie lub awarie sieci Internet nie wynikające z działań bądź zaniechań w/w podmiotów. 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa ogólne warunki dostępu do Serwisów OGB Pro.
 • Dostęp do Serwisów nie stanowi usługi powszechnej. Producent zastrzega sobie możliwość odmówienia oferowania usługi Klientom prowadzącym bezpośrednio lub pośrednio działalność konkurencyjną wobec Producenta, lub Klientom współpracującym z podmiotami prowadzącymi bezpośrednio, lub pośrednio działalność konkurencyjną wobec Producenta.
 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 dostęp do Serwisów jest możliwy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wyłącznie na cele prowadzenia działalności zawodowej dla Użytkowników:
   1. będących klientami (bez ograniczeń terytorialnych) po zawarciu Umowy;
   2. po zawarciu Umowy przez Klientów instytucjonalnych;
   3. w ramach Dostępu próbnego.
 • OGB Pro nie stanowi usługi doradztwa, w tym w szczególności doradztwa finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego lub prawnego. Producent dokłada należytej staranności, aby dane i informacje udostępniane w ramach Serwisów były rzetelne i dokładne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych i informacji udostępnianych w ramach Serwisów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji udostępnianych w ramach Serwisów przez Użytkowników, ani jakiekolwiek osoby trzecie. 
 • Zamówienia na stały dostęp do Serwisów są przyjmowane przez przedstawiciela handlowego Producenta na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu.


PRODUKTY OGB PRO

W zależności od zakresu produktów OGB PRO określonego w Umowie, na dostęp do Serwisów składają się następujące usługi:

 • StanPolityki.pl
  • Dostęp do bieżąco aktualizowanej zawartości bazy Serwisu zawierającej w szczególności: badania, raporty, prognozy, sondaże, artykuły, podcasty, analizy oraz pozostałe Utwory;
 • LokalnaPolityka.pl
  • Dostęp do bieżąco aktualizowanej zawartości bazy Serwisu zawierającej w szczególności: badania, raporty, prognozy, sondaże, artykuły, podcasty, analizy oraz pozostałe Utwory;
 • ZmianySpoleczne.pl
  • Dostęp do bieżąco aktualizowanej zawartości bazy Serwisu zawierającej w szczególności: badania, raporty, prognozy, sondaże, artykuły, podcasty, analizy oraz pozostałe Utwory;
 • Narzędzia analityczne
  • OpinionTool;
  • Check The Maps.
 • Newsletter

Dostęp do OGB Pro  jest możliwy wyłącznie po prawidłowym zalogowaniu się Użytkownika do Serwisów dostępnych pod adresem www.StanPolityki.pl i/lub www.LokalnaPolityka.pl i/lub ZmianySpoleczne.pl oraz akceptacji Regulaminu. Dane do logowania (login i hasło) przekazywane są Użytkownikowi po zawarciu Umowy przez ich przesłanie przez Producenta na adres e-mail wskazany w Umowie lub formularzu Dostępu próbnego.

Przekazanie przez Klienta, bądź Użytkownika loginu i hasła do OGB Pro jakimkolwiek osobom nieuprawnionym jest zabronione.

Klient oraz Użytkownik zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć dane dostępowe do OGB Pro przed przypadkową utratą lub kradzieżą. Klient i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych dostępowych osobom nieupoważnionym.

O utracie lub kradzieży danych dostępowych do Serwisów OGB Pro należy niezwłocznie powiadomić Producenta na adres: [email protected].


LICENCJA

 • Producent oświadcza, że jest producentem bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych uprawnionym do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji Umowy.
 • Producent za wynagrodzeniem wskazanym w Umowie oraz na okres wskazany w Umowie udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisów na cele zawodowe w ilości dostępów wskazanym w Umowie, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Serwisów przez każdego pojedynczego Użytkownika wymaga udzielenia odrębnej licencji przez Producenta, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 • Producent udziela Klientowi licencji na korzystanie z Serwisów w ilości wskazanej w Umowie na następujących polach eksploatacji:
 • przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, wyświetlanie Serwisów oraz poszczególnych Utworów składających się na Serwisy na własny użytek zawodowy;
 • wykonanie wydruku poszczególnych Utworów składających się na Serwisy w jednym egzemplarzu;
 • korzystanie z dostępu do Serwisów z maksymalnie czterech numerów IP dziennie.
 • W ramach udzielonej licencji Klient ani Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do:
 • odsprzedawania, odstępowania, rozpowszechniania całości lub części OGB Pro, lub Utworów składających się na Serwisy, lub ich części;
 • udzielania dalszej licencji, dzierżawy, użyczenia lub najmu OGB Pro, ani Utworów składających się na Serwisy;
 • tworzenia opracowań OGB Pro i Serwisów będących pochodną bazy danych dla celów komercyjnych;
 • powielania Utworów na Serwisach lub ich części.
 • Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Utworów zamieszczonych w OGB Pro i Serwisach wyłącznie do użytku wewnętrznego Użytkownika oraz wyłącznie na cele zawodowe.


WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Korzystanie z usługi OGB Pro wymaga spełnienia co najmniej poniższych warunków technicznych:
 • posiadanie adresu e-mail, który będzie używany do realizacji usługi dostępu do Serwisów;
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), z zastrzeżeniem, że off-line można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików: .jpg i .pdf;
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera: PC/Mac Safari 10+, Internet Explorer 11+, Edge 15+, PC/Mac Firefox 54+, PC/Mac Chrome 60+, iPhone/iPad iOS 10+ Safari, Chrome Mobile 59+;
 • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: .jpg i .pdf;
 • Dostęp do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android (2.2 +) oraz iOS (10+).
 • Producent nie gwarantuje, że dostęp do OGB Pro i Serwisów będzie możliwy przy korzystaniu ze środków technicznych zawierających wyższe wersje systemów operacyjnych niż opisane w ust.1. Producent dołoży starań, aby aktualizować dostępność do OGB Pro i Serwisów w możliwe najkrótszym czasie.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie usługi dostępu do OGB Pro i Serwisów lub ich elementów, w przypadku zmiany przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej i braku powiadomienia o tym fakcie Producenta.
 • Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z OGB Pro stanowiącego przedmiot Umowy (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie trwania Umowy), w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę, ponosi Klient.


WYNAGRODZENIE

 • Wynagrodzenie za dostęp do Serwisów OGB Pro jest negocjowane indywidualnie i zostało określone w Umowie, chyba że dostęp do OGB Pro realizowany jest w ramach Dostępu próbnego i nie została cofnięta zgoda na wysyłanie informacji handlowych elektronicznym kanałem komunikacji lub wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych, o których mowa w pkt. VII pkt 8 niniejszego Regulaminu. Płatność wynagrodzenia jest realizowana na podstawie faktury VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze VAT.


DOSTĘP PRÓBNY

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Użytkowników, którzy uzyskali Dostęp próbny do OGB Pro na podstawie decyzji Producenta, w szczególności w zakresie licencji, o której mowa w pkt IV.
 • Dostęp próbny jest bezpłatny. Wobec Użytkowników korzystających z OGB Pro w ramach Dostępu próbnego nie stosuje się zapisów dotyczących wynagrodzenia.
 • W celu zamówienia Dostępu próbnego do OGB Pro należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.ogbpro.pl.
 • Producent każdorazowo przyznaje Użytkownikowi Dostęp próbny na okres trzech tygodni do produktów OGB Pro, o czym informuje elektronicznie w potwierdzeniu zamówienia.
 • Dane udostępnione w formularzu zamówienia dostępu próbnego do OGB Pro, w tym adres e-mail, zostaną wykorzystane w celu uzyskania dostępu próbnego do OGB Pro oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Producenta.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika oraz prawdziwości podanych przez niego informacji przy pomocy wszelkich dostępnych środków.
 • Warunkiem skorzystania z bezpłatnego dostępu próbnego do OGB Pro jest udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych elektronicznym kanałem komunikacji. Udzielenie zgody rozumiane jako zaakceptowanie regulaminu.


ZAWARCIE UMOWY

 • W celu zawarcia Umowy należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Producenta pod adresem mailowym: [email protected].
 • W terminie nie dłuższym niż do 3 (słownie: trzy) Dni robocze od otrzymania zapytania przedstawiciel Producenta podejmie rozmowy mające na celu zawarcie z Klientem Umowy na korzystanie z OGB Pro.
 • Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta oraz prawdziwości podanych przez niego informacji przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Weryfikacja zostanie dokonywana przed zawarciem Umowy.
 • Klient uzyskuje dostęp do OGB Pro po zawarciu Umowy i uregulowaniu wynagrodzenia wskazanego w Umowie, chyba że Umowa przewiduje inaczej.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • W przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub problemów technicznych niezależnych od Producenta, a uniemożliwiających całkowicie lub czasowo zawarcie, lub realizację Umowy, Producent zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do OGB Pro. O zaistniałej sytuacji Producent niezwłocznie powiadomi Klienta, podając przyczynę uniemożliwiającą zawarcie lub realizację Umowy.
 • Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności względem drugiej strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez Siłę Wyższą pod warunkiem, że Strona zobowiązana niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu takiej przyczyny, oraz podejmie ekonomicznie uzasadnione działania w celu jak najszybszego wykonania zaległych zobowiązań.
 • Producent nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność OGB Pro, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nie administrowanych przez Producenta, a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania tej publikacji, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe lub z przyczyn o charakterze Siły Wyższej.
 • W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Producenta za wszelkie skutki związane z korzystaniem z OGB Pro stanowiącej przedmiot Umowy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z ew. błędów danych zawartych w OGB Pro. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
 • Umowa może zawierać postanowienia o karze umownej za naruszenie warunków korzystania z OGB Pro określonych Umową i Regulaminem.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W związku z dostępem do OGB Pro oraz wykonywaniem Umowy, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników oraz Klientów. Administratorem danych osobowych jest Producent.
 • Dane osobowe są przetwarzane dla następujących celów:
 • realizacja umowy o świadczenie usług, w szczególności udostępnienie licencji do OGB Pro i Serwisów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przesyłanie drogą mailową informacji handlowych lub marketingowych administratora danych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług);
 •  rozliczeń podatkowych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) – w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi z zakresu obsługi technicznej, IT, prawnej lub księgowej. Dostawcy systemów informatycznych, z których usług korzysta administrator, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected].
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a potem do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług dane będą przetwarzane aż do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.
 • Przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja tych uprawnień możliwa jest zgodnie z postanowieniami art. 16 – 21 RODO i wymaga kontaktu z Producentem pod adresem e-mail [email protected] W razie stwierdzenia przetwarzania przez Producenta danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • W przypadku, gdy dane Użytkownika są przekazywane Producentowi przez Klienta, źródłem tych danych jest Klient. Klient przekazuje Producentowi dane Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa pracodawcy, stanowisko, branża, numer telefonu, przy czym nie w każdym przypadku przekazywane są wszystkie powyższe kategorie danych.
 • Użytkownik może cofnąć w dowolnym czasie zgodę na wysyłanie informacji handlowych elektronicznym kanałem komunikacji, przesyłając wiadomość na adres [email protected]
 • Producent stosuje w Serwisach mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania żadnych informacji o Użytkowniku i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika, statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o aktywności i preferencjach Użytkownika oraz usprawniania funkcjonowania usługi dostępu do Serwisów zgodnie z powszechnie stosowanymi standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisów.
 • Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies znajdują się w polityce prywatności Serwisów.
 • Produkty OGB Pro skierowane są do osób pełnoletnich. Nie są zbierane, ani przetwarzane dane osobowe osób niepełnoletnich.


ZAKOŃCZENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Rozwiązanie Umowy zawartej na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta. Dostęp Użytkownika do Serwisów i OGB Pro wygasa jeżeli wynika to z postanowień Umowy, gdy to nie Użytkownik jest stroną.
 • Dostęp do Serwisów Użytkownika korzystającego z OGB Pro w ramach Dostępu próbnego wygasa wraz z upływem okresu, na który Dostęp próbny został przyznany przez Producenta.
 • Producent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu. Rażące naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi:
 • zaległość w zapłacie wynagrodzenia o ponad 14 (słownie: czternaście) dni;
 • udostępnienie danych do logowania do Serwisów osobie nieuprawnionej;
 • naruszenie warunków licencji korzystania z OGB Pro;
 • rozpowszechnianie Utworów składających się na Serwisy OGB Pro lub ich części osobom nieuprawnionym.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient traci prawo dostępu do OGB Pro, a licencja, o której mowa w pkt IV wygasa.


PRAWA AUTORSKIE

 • Producentowi przysługują prawa autorskie do OGB Pro oraz Utworów udostępnianych w ramach dostępu do Serwisów.
 • Wszelkie Utwory składające się na OGB Pro podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.; ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 • OGB Pro jest elektroniczną bazą danych spełniającą cechy utworu. OGB Pro nie jest bazą dostępną publicznie ani rozpowszechnioną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. OGB Pro nie podlega korzystaniu w ramach dozwolonego użytku prywatnego za wyjątkiem własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
 • Każde sprzeczne z Umową, Regulaminem lub przepisami prawa wykorzystanie OGB Pro, lub Utworów zamieszczonych na Serwisach bez pisemnej zgody Producenta jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania (zwielokrotniania), dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w OGB Pro i na Serwisach Utworów mogących zostać uznane za artykuły na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Utworów podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 • Producent informuje, że zawartość baz danych może być dodatkowo zabezpieczona za pomocą elektronicznych oznaczeń copyrightowych, które nie są widoczne dla Użytkownika, w tym w szczególności w technologii watermarking.
 • Z zastrzeżeniem warunków licencji udzielonej w niniejszym Regulaminie Użytkownik nie ma prawa do wtórnego pobierania zawartości bazy OGB Pro.


REKLAMACJA USŁUGI

 • Producent dokłada wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania dostępu do OGB Pro.
 • Producent zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania dostępu do OGB Pro w całości lub w części w związku z wykonaniem niezbędnych prac technicznych, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości OGB Pro.
 • Ewentualne reklamacje dotyczące dostępu do OGB Pro mogą być zgłaszane na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację oraz w razie potrzeby imię nazwisko osoby zgłaszającej;
 • przedmiot reklamacji;
 • adres e-mail służący do korespondencji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Producenta w ciągu 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie w/w dane.
 • Wszelkie inne pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi mogą być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: [email protected].


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Korzystanie z dostępu do Serwisów i usługi OGB Pro jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, że korzysta z OGB Pro w celach zawodowych, w związku z czym nie ma statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Podany przez Klienta w Umowie bądź formularzu adres e-mail uznaje się za właściwy do dokonywania wszelkich kontaktów, powiadomień i innych czynności związanych z wykonywaniem usług określonych niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących reklamacji.
 • Użytkownik jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do OGB Pro w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 • Zachowanie Użytkownika są traktowane w ramach Regulaminu jak zachowania Klienta ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi dla Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.
 • Spory związane z wykonywaniem i interpretacją Umowy i Regulaminu będą podlegały sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Producenta.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 r.
 • Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformuje Klientów pocztą elektroniczną na podany adres e-mail oraz na stronach Serwisów.